تعمیرات تخصصی کولرگازی و پکیج در تهران


مدار الکتریکی یخچال های خانگی ساده و مشابه یکدیگرند. قطعات مدار اصلی یک یخچال عبارت اند از:
کمپرسور به همراه اورلود و رله ی جریان آن، ترموستات و سیم برق تغذیه با دوشاخه ی استاندارد.
در بعضی از یخچال ها از جعبه ی رله ی جریان برای جعبه تقسیم کلیه ی سیم ها استفاده میشود و در بعضی از جعبه تقسیم استفاده می شود. علاوه بر مدار اصلی که برق کمپرسور را تغذیه می کند یخچال دارای مدار فرعی دیگری است که برق لامپ داخل کابینت یخچال را تغذیه می کند.
شرح مدار اصلی (مدار کمپرسور): یکی از سیم های برق ورودی به ترموستات، رله ی جریان و پایانه ی R و S کمپرسور و سیم دیگر با اورلود و پایانه ی مشترک سیم پیچ کمپرسور (C) به طور سری قرار می گیرند.
شرح مدار فرعی (مدار لامپ): یکی از سیم های برق ورودی به کلید فشاری در یخچال وارد میشود و از طرف دیگر آن خارج و به سرپیچ لامپ می رسد و سیم دیگر برق ورودی مستقیماً به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می شود.
تعمیر کولر گازی
-نکات فنی و ایمنی در سیم کشی مدار الکتریکی یخچال
١- به بدنه ی یخچال سیم ارت نصب شود.
٢- از سیم های استاندارد برای سیم کشی استفاده شود.
٣- به منظور جلوگیری از اشتباه و آسان کردن عملیات تعمیر، برای هر قسمت از مدار از سیم با رنگ خاصی استفاده شود. به طور مثال برای فاز ورودی به ترموستات سیم قرمز، برای فاز خروجی سیم مشکی و برای سیم های نول از سیم های به رنگ آبی یا سفید استفاده شود.
۴- هیچ گاه نباید سیم لخت رشته ای به دور پیچ ها یا پایانه های قطعات الکتریکی پیچیده شود. همیشه از فیش های سر سیم با روکش پلاستیکی استفاده کنید.
۵- برای عبور سیم ها از روی بدنه ی یخچال سیم ها را از درون لوله های پلاستیکی عبور دهید.
6- در محل اتصال سر سیم به فیش یا پیچ سیم را بیش از اندازه لخت نکنید زیرا ممکن است با بدنه اتصالی پیدا کند.
۷- سیم ها با لوله ی گاز داغ (لوله ی دهش کمپرسور) تماس نداشته باشند چون ممکن است بر اثر گرمای زیاد عایق سیم ذوب شود و اتصال بدنه پیدا کند.
۸- قبل از اتصال برق به دستگاه، سیم کشی ها را با اهم متر، از نظر اتصال بدنه، آزمایش کنید.
9- برای اتصال برق به یخچال از دوشاخه ی استاندارد استفاده کنید.
۱۰- اتصال سرسیم هایی که به ترموستات، رله ی جریان و اورلود متصل می شوند بایستی با فیش سرسیم روکش دار صورت گیرد.
11- سرسیم با سر فیش به صورت پرسی اتصال داده شود (برای پرس کردن از انبر مخصوص پرس یا انبردست استفاده کنید).


9-3-دستور کار شماره ی ۲: سیم کشی مدار الکتریکی یک یخچال خانگی ساده
ابزار و وسایل موردنیاز: اهم متر، پیچ گوشتی دوسو، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، دریل برقی دستی با مته ی شماره ی ۳. پیچ خودکار شماره ی ۳، فيش سرسیم با روکش پلاستیکی، سیم افشان دو رشته نمره ی mm1 (حدود ۲ متر) یک عدد دوشاخه برق، سیم افشان تک رشتهی mm1 در سه رنگ مختلف (از هرکدام حدود ۳ متر).

مراحل انجام کار
۱- در زیر کندانسور و در نزدیکی کمپرسور با دریل برقی، یک سوراخ برای نصب جعبه تقسیم ایجاد کنید و سپس به وسیله ی پیچ خودکار جعبه تقسیم را نصب کنید.
۲- دوشاخه ی برق را به سیم افشان دو رشته اتصال دهید و سر دیگر آن را به جعبه تقسیم وصل کنید (به پیچ شماره ی 1 و 2).
٣- از پیچ شماره ی ۱ تقسیم (۱L) سیمی انشعاب بگیرید و آن را با فیش به یکی از ترمینالهای ترموستات متصل کنید. از همان فیش نیز یک انشعاب بگیرید و آن را به یکی از ترمینال های کلید فشاری در یخچال متصل سازید.
۴- ترمینال دوم کلید فشاری در یخچال را با سیمی به سرپیچ لامپ داخل کابینت یخچال متصل کنید.
۵- حدود ۲ متر سیم دوسر فیش آماده کنید و ترمینال دوم (خروجی) ترموستات و ترمینال اوّل رله را به هم وصل کنید.
۶- رله ی جریان را مستقیماً به پایانه های کمپرسور وصل کنید به طوری که M رله به R کمپرسور و S رله به S کمپرسور وصل شود.
۷- از ترمینال شماره ی ۲ جعبه تقسیم (2L) دو رشته سیم انشعاب بگیرید و یکی را به سرپیچ لامپ داخل کابینت و دیگری را با فیش به ترمینال اوّل اورلود متصل کنید.
۸- ترمینال دوم اورلود را به ترمینال مشترک سیم پیچ کمپرسور (C) وصل کنید (با فيش).
9- کلیه ی سیم کشی های انجام شده را با اهم متر، از نظر نداشتن اتصال بدنه، آزمایش کنید.
۱۰- دوشاخه را به برق وصل کنید. در صورت سالم بودن تمام قطعات و سیم کشی کمپرسور یخچال روشن می شود و لامپ یخچال با باز شدن در یخچال روشن می شود و با بسته شدن در یخچال (با دست کلید فشاری را فشار دهید) لامپ خاموش می شود. گزارش کار را در دفتر یادداشت کنید.

A- اواپراتور            F- لامپ داخل کابینت
B- کندانسور            G- کلید فشاری در
C- کمپرسور             H- جعبه ی برق کمپرسور
D- لوله ی مویین        J- فیلتر درایر
E- ترموستات و بالب آن    K- برق تغذیه ی ورودی